ผลงานของเรา > ป้องกันน้ำท่วม และการพังทลายของตลิ่ง
 • โครงการถนนเพื่อปรับปรุงแนวป้องกันอุทกภัยในระยะเร่งด่วน
  กลุ่ม 2


  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดปทุมธานี
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 10 ก.ย. 55 ถึง 12 พ.ย. 57
  ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ระยะเวลา : 20 ก.ค. 53 ถึง 7 มิ.ย. 56
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะ สมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตังและเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดตรัง
  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 52 ถึง 25 ก.ค. 54
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดลพบุรี

  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดลพบุรี
  เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ระยะเวลา : 9 ส.ค. 50 ถึง 29 ม.ค. 52
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :