ผลงานของเรา > คมนาคมและการขนส่ง
 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจออกแบบทางหลวงชนบท กลุ่มที่ 6 ในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบท
  ที่ 1 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 และสำนักงานทางหลวงชนบท
  ที่ 14

  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 15 ก.ย. 52 ถึง 11 ก.พ. 53
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1)


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  ระยะเวลา : 15 มิ.ย. 52 ถึง 14 ส.ค. 53
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ จากสถานีวังวัว- สถานีนครศรีธรรมราช


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 28 เม.ย. 52 ถึง 25 ส.ค. 52
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายสะพานขนาดใหญ่ ระยะที่ 1


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 12 ก.พ. 52 ถึง 9 ก.ย. 52
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2552 กลุ่มที่ 1


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 6 ก.พ. 52 ถึง 4 ส.ค. 52
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :