ผลงานของเรา > คมนาคมและการขนส่ง
 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 28 ก.พ. 57 ถึง 20 ต.ค. 57
  ประเภทงาน : งานสำรวจและออกแบบถนน
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2556 กลุ่มที่ 1


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 15 ก.พ. 56 ถึง 13 ส.ค. 56
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออก สำหรับรถบรรทุกก๊าซ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี


  ที่ตั้งโครงการ :อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  ระยะเวลา : 6 ก.พ. 56 ถึง 5 ก.ค. 56
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจและออกแบบทางหลวงปี 2555 โครงการสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์มากกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน (กลุ่มที่ 3)
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี รวม 5 โครงการ

  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
  ระยะเวลา : 27 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 56
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการจัดทำทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการ
  (Flyover Bridge) จ.ระยอง


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
  ระยะเวลา : 23 พ.ค.55 ถึง 23 พ.ย. 55
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2555 กลุ่มที่ 1


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 2 เม.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :