ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สแปน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สัญชาติไทย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้เข้าสู่มาตราฐานสากล บริษัท สแปน จำกัด โดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ในสาขางานด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเชิญเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่สำคัญหลายโครงการ

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัท สแปน จำกัด ได้พัฒนาขีดความสามารถในหลายๆด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังได้เป็นสมาชิสภาวิศวกรและสมาชิกวิศวกรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

เราจะยังคงมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการของท่านบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและงบประมาณ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ